February 2012 Fight night: V.Klitschko vs. D. Chisora © KMG


February 2012 Fight week open workout: V.Klitschko vs. D.Chisora © KMG


February 2012 Fight week press conference: V.Klitschko vs. D.Chisora © KMG


November 2011 Training camp: W.Klitschko vs. Mormeck © Michael Sterling Eaton / KMG


November 2011 Training camp: W.Klitschko vs. Mormeck © KMG


Vitali & Wladimir KlitschkoVitali KlitschkoWladimir Klitschko
VITALI KLITSCHKO | READ MORE
WLADIMIR KLITSCHKO | READ MORE